రచయిత వివరాలు

బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం
బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం

పూర్తిపేరు: బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: http://bulususubrahmanyam.blogspot.com/
రచయిత గురించి: హాస్యరచయితగా బ్లాగ్లోకంలో ప్రసిద్ధులు. ఇటీవలే వారి రచనల సంకలనం "బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం కథలు" ప్రచురించారు.