రచయిత వివరాలు


బుర్రా వేంకట సుబ్రహ్మణ్యం

పూర్తిపేరు: బుర్రా వేంకట సుబ్రహ్మణ్యం
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: