రచయిత వివరాలు


బి. జయమోహన్

పూర్తిపేరు: బి. జయమోహన్
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

బి. జయమోహన్ రచనల సూచిక: