రచయిత వివరాలు

బమ్మిడి సరోజిని
బమ్మిడి సరోజిని

పూర్తిపేరు: బమ్మిడి సరోజిని
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

బమ్మిడి సరోజిని రచనల సూచిక: