రచయిత వివరాలు


ప్రసాద్ అట్లూరి

పూర్తిపేరు: ప్రసాద్ అట్లూరి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

ప్రసాద్ అట్లూరి రచనల సూచిక: