రచయిత వివరాలు


పొత్తూరి విజయలక్ష్మి

పూర్తిపేరు: పొత్తూరి విజయలక్ష్మి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

పొత్తూరి విజయలక్ష్మి రచనల సూచిక: