రచయిత వివరాలు

పెసర్ల కృష్ణమూర్తి
పెసర్ల కృష్ణమూర్తి

పూర్తిపేరు: పెసర్ల కృష్ణమూర్తి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

పెసర్ల కృష్ణమూర్తి రచనల సూచిక: