రచయిత వివరాలు

పెమ్మరాజు వేణుగోపాల రావు
పెమ్మరాజు వేణుగోపాల రావు

పూర్తిపేరు: పెమ్మరాజు వేణుగోపాల రావు
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: