రచయిత వివరాలు


పూసపాటి కృష్ణంరాజు

పూర్తిపేరు: పూసపాటి కృష్ణంరాజు
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

పూసపాటి కృష్ణంరాజు రచనల సూచిక: