రచయిత వివరాలు

పూడిపెద్ది శేషుశర్మ
పూడిపెద్ది శేషుశర్మ

పూర్తిపేరు: పూడిపెద్ది శేషుశర్మ
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: