రచయిత వివరాలు

పి.సత్యవతి
పి.సత్యవతి

పూర్తిపేరు: పి.సత్యవతి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

పి.సత్యవతి రచనల సూచిక: