రచయిత వివరాలు


పి. విక్టర్ విజయ్ కుమార్

పూర్తిపేరు: పి. విక్టర్ విజయ్ కుమార్
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: