రచయిత వివరాలు

పి. బి. శ్రీనివాస్
పి. బి. శ్రీనివాస్

పూర్తిపేరు: పి. బి. శ్రీనివాస్
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: