రచయిత వివరాలు

పామర్తి సత్యనారాయణ
పామర్తి సత్యనారాయణ

పూర్తిపేరు: పామర్తి సత్యనారాయణ
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

పామర్తి సత్యనారాయణ రచనల సూచిక: