రచయిత వివరాలు


పసుపులేటి చరణ్ రాజ్

పూర్తిపేరు: పసుపులేటి చరణ్ రాజ్
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: