రచయిత వివరాలు

పల్లేటి బాలాజీ
పల్లేటి బాలాజీ

పూర్తిపేరు: పల్లేటి బాలాజీ
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: