రచయిత వివరాలు


పరిమి శ్రీరామనాథ్

పూర్తిపేరు: పరిమి శ్రీరామనాథ్
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

పరిమి శ్రీరామనాథ్ రచనల సూచిక: