రచయిత వివరాలు


పన్నాల సుబ్రహ్మణ్య భట్టు

పూర్తిపేరు: పన్నాల సుబ్రహ్మణ్య భట్టు
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: