రచయిత వివరాలు

పద్మలత అయలసోమయాజుల
పద్మలత అయలసోమయాజుల

పూర్తిపేరు: పద్మలత అయలసోమయాజుల
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: