రచయిత వివరాలు


న్యాయపతి శ్రీనివాసరావు

పూర్తిపేరు: న్యాయపతి శ్రీనివాసరావు
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: