రచయిత వివరాలు


నాయుని కృష్ణమూర్తి

పూర్తిపేరు: నాయుని కృష్ణమూర్తి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

నాయుని కృష్ణమూర్తి రచనల సూచిక: