రచయిత వివరాలు

దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి
దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి

పూర్తిపేరు: దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి రచనల సూచిక: