రచయిత వివరాలు


దాసరి అమరేంద్ర

పూర్తిపేరు: దాసరి అమరేంద్ర
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: