రచయిత వివరాలు

త్రిపుర
త్రిపుర

పూర్తిపేరు: త్రిపుర
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: