రచయిత వివరాలు


తిక్కన సోమయాజి

పూర్తిపేరు: తిక్కన సోమయాజి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: