రచయిత వివరాలు

తానా సమీక్షకుల బృందం
తానా సమీక్షకుల బృందం

పూర్తిపేరు: తానా సమీక్షకుల బృందం
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: