రచయిత వివరాలు

తాడికొండ కె. శివకుమార శర్మ
తాడికొండ కె. శివకుమార శర్మ

పూర్తిపేరు: తాడికొండ కె. శివకుమార శర్మ
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: