రచయిత వివరాలు


తల్లావఝ్ఝల శివాజీ

పూర్తిపేరు: తల్లావఝ్ఝల శివాజీ
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

తల్లావఝ్ఝల శివాజీ రచనల సూచిక: