రచయిత వివరాలు

డి. ఎస్‌. ఎన్‌. మూర్తి
డి. ఎస్‌. ఎన్‌. మూర్తి

పూర్తిపేరు: డి. ఎస్‌. ఎన్‌. మూర్తి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

డి. ఎస్‌. ఎన్‌. మూర్తి రచనల సూచిక: