రచయిత వివరాలు


టి. చంద్రశేఖర రెడ్డి

పూర్తిపేరు: టి. చంద్రశేఖర రెడ్డి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: