రచయిత వివరాలు

జొన్నలగడ్డ రామలక్ష్మి
జొన్నలగడ్డ రామలక్ష్మి

పూర్తిపేరు: జొన్నలగడ్డ రామలక్ష్మి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

జొన్నలగడ్డ రామలక్ష్మి రచనల సూచిక: