రచయిత వివరాలు

జూకంటి జగన్నాథం
జూకంటి జగన్నాథం

పూర్తిపేరు: జూకంటి జగన్నాథం
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: