రచయిత వివరాలు


జి.ఎల్.ఎన్. మూర్తి

పూర్తిపేరు: జి.ఎల్.ఎన్. మూర్తి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

జి.ఎల్.ఎన్. మూర్తి రచనల సూచిక: