రచయిత వివరాలు

జి. ఉమాదేవి
జి. ఉమాదేవి

పూర్తిపేరు: జి. ఉమాదేవి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: