రచయిత వివరాలు


జాన్ హైడ్ కనుమూరి

పూర్తిపేరు: జాన్ హైడ్ కనుమూరి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: