రచయిత వివరాలు


చిరంజీవి వర్మ అనే వత్సవాయి చిట్టి వెంకట పతిరాజు

పూర్తిపేరు: చిరంజీవి వర్మ అనే వత్సవాయి చిట్టి వెంకట పతిరాజు
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

చిరంజీవి వర్మ అనే వత్సవాయి చిట్టి వెంకట పతిరాజు రచనల సూచిక: