రచయిత వివరాలు

గొల్లపూడి మారుతీరావు
గొల్లపూడి మారుతీరావు

పూర్తిపేరు: గొల్లపూడి మారుతీరావు
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: