రచయిత వివరాలు

గొరుసు జగదీశ్వరరెడ్డి
గొరుసు జగదీశ్వరరెడ్డి

పూర్తిపేరు: గొరుసు జగదీశ్వరరెడ్డి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: