రచయిత వివరాలు


గెడ్డాపు లక్ష్మీ ప్రసాద్

పూర్తిపేరు: గెడ్డాపు లక్ష్మీ ప్రసాద్
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

గెడ్డాపు లక్ష్మీ ప్రసాద్ రచనల సూచిక: