రచయిత వివరాలు

గీతా ఓబిరెడ్డి
గీతా ఓబిరెడ్డి

పూర్తిపేరు: గీతా ఓబిరెడ్డి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

గీతా ఓబిరెడ్డి రచనల సూచిక: