రచయిత వివరాలు


గరికపాటి మల్లావధాని

పూర్తిపేరు: గరికపాటి మల్లావధాని
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

గరికపాటి మల్లావధాని రచనల సూచిక: