రచయిత వివరాలు

గండేపల్లి శ్రీనివాస రావు
గండేపల్లి శ్రీనివాస రావు

పూర్తిపేరు: గండేపల్లి శ్రీనివాస రావు
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

గండేపల్లి శ్రీనివాస రావు రచనల సూచిక: