రచయిత వివరాలు


క్రాంతి కుమార్ మలినేని

పూర్తిపేరు: క్రాంతి కుమార్ మలినేని
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

క్రాంతి కుమార్ మలినేని రచనల సూచిక: