రచయిత వివరాలు


కోడీహళ్లి మురళీమోహన్

పూర్తిపేరు: కోడీహళ్లి మురళీమోహన్
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

కోడీహళ్లి మురళీమోహన్ రచనల సూచిక: