రచయిత వివరాలు


కేతు విశ్వనాథరెడ్డి

పూర్తిపేరు: కేతు విశ్వనాథరెడ్డి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

కేతు విశ్వనాథరెడ్డి రచనల సూచిక: