రచయిత వివరాలు

కె. శ్రీహిత
కె. శ్రీహిత

పూర్తిపేరు: కె. శ్రీహిత
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: