రచయిత వివరాలు

కె . యస్ . వరప్రసాద్
కె . యస్ . వరప్రసాద్

పూర్తిపేరు: కె . యస్ . వరప్రసాద్
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: