రచయిత వివరాలు


కృష్ణ వేణి

పూర్తిపేరు: కృష్ణ వేణి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

కృష్ణ వేణి రచనల సూచిక: