రచయిత వివరాలు

కాలిపు కూర్మావతారం
కాలిపు కూర్మావతారం

పూర్తిపేరు: కాలిపు కూర్మావతారం
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: