రచయిత వివరాలు


కల్లూరి భాస్కరం

పూర్తిపేరు: కల్లూరి భాస్కరం
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు: